Huurvoorwaarden

Onze verzekeringsvoorwaarden vindt je hier.

 

 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN MSR Verhuur B.V.


Artikel 1. Definities
a. MSR: MSR Verhuur B.V.
b. wederpartij: de contractuele wederpartij van MSR, bijv. een koper of huurder.
c. materieel / goederen: al hetgeen door MSR krachtens overeenkomst aan een wederpartij ter beschikking wordt gesteld dan wel geleverd zoals kranen hoogwerkers en overig aannemersmaterieel.
d. leveren: zowel het leveren, afleveren als het in gebruik verstrekken.
e. reclames: alle grieven van de wederpartij over kwaliteit en kwantiteit van goederen.

Artikel 2. Algemene toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door MSR worden aangegaan en prevaleren, ongeacht enig anders luidend beding, te allen tijde boven de eventueel door haar wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden.
2. Aanvullingen wijzigingen of enig andere afwijking van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien en voor zover zij schriftelijk door MSR zijn bevestigd.
3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, niet bindend mocht zijn, dan wel buiten toepassing wordt of moet worden gelaten, blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 3. Aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening van offerte.
2. Aanbiedingen geschieden excl. BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhalen van het materieel bij het depot door de huurder. 4. Indien de wederpartij een vorm van transport wenst, komen de daaraan verbonden kosten, waaronder die van een transportverzekering, voor haar rekening. Bij transport door MSR en/of hulp bij laden en lossen wordt een vastgesteld uurtarief, zoals gepubliceerd in de meest recente versie van het MSR verhuurprogramma, in rekening gebracht.
5. De bij berekening van de prijs gemaakte evidente rekenfouten kunnen worden hersteld.
6. MSR is gerechtigd de effecten van, na het totstandkomen van de overeenkomst van kracht geworden, overheidsmaatregelen door te berekenen aan de wederpartij.
7. MSR behoudt zich het recht voor haar huurprijzen op ieder moment aan te passen.

Artikel 4. Huurprijsberekening
1. De huurprijs is ook verschuldigd over vorstverletdagen en landelijke feestdagen.
2. De periode waarover de huurprijs wordt berekend eindigt niet voor het moment dat het materieel terug is in het depot en door MSR in ontvangst is genomen.

Artikel 5. Eigendom
1. Het verhuurde materieel blijft te allen tijde eigendom van MSR.
2. De door MSR aan koper geleverde goederen blijven eigendom van MSR totdat zij volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen koper aan haar verschuldigd is.
3. De huurder is niet gerechtigd het gehuurde te verkopen, te verhuren, in onderpand te geven dan wel daartoe aan te bieden. De huurder is eveneens niet gerechtigd het gehuurde anderszins aan derden, anders dan zijn werknemers, in gebruik te geven dan wel daartoe aan te bieden.
4. MSR heeft te allen tijde het recht het verhuurde terug te eisen.
5. Zodra een wederpartij in verzuim geraakt terzake de nakoming van haar verplichtingen is zij jegens MSR gehouden de geleverde goederen op eerste verzoek aan MSR ter hand te stellen.

Artikel 6. Risico-overgang
1. Het materieel wordt in ieder geval als verhuurd beschouwd en is onder volledige verantwoording van de huurder vanaf het moment dat dit het depot verlaat. Vanaf dat moment is alle schade aan of veroorzaakt door of met het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. Evenzeer draagt de huurder vanaf dat moment ook volledig het risico van vermissing, diefstal en verduistering. Indien een van deze gevallen zich voordoet, zal de huurder MSR direct op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis.
2. De wederpartij draagt nadat de goederen het depot verlaten hebben de volledige verantwoording, onverschillig of het transport door MSR of door de wederpartij geschiedt.
3. De in dit artikel genoemde risico’s van de huurder eindigen zodra het materieel terug is in het depot en door MSR in ontvangst is genomen.

Artikel 7. Verplichtingen ten aanzien van gehuurd materieel
1. De huurder mag het gehuurde slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming zonder dat het gehuurde overbelast raakt.
2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde in uitstekende staat te handhaven, regelmatig controle uit te oefenen op o.a. oliepeil, koelwater, accu´s etc. en schoongemaakt terug te bezorgen.
3. De reparaties die niet voortvloeien uit normale slijtage zijn voor rekening van de huurder.
4. Het gehuurde materiaal mag in geen geval het Nederlandse grondgebied verlaten zonder schriftelijke toestemming van MSR.
5. Oliën, vetten en brandstof zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 8. Garantie
Mededelingen betreffende kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enz. van de geleverde goederen binden MSR niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedaan. In geval van een garantie is haar aansprakelijkheid, onverminderd het bepaalde in navolgende artikelen, beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel hetgeen waartoe MSR zich schriftelijk bij het geven van de garantie heeft verbonden.

Artikel 9. Aanvaarding en reclame
1. De controle op de hoeveelheid van door MSR geleverde goederen berust bij de wederpartij.
2. Reclames moeten om geldig te zijn binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan MSR zijn gemeld. Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen bovendien door de wederpartij op het ontvangstbewijs zijn aangetekend.
3. De wederpartij heeft niet het recht om te weigeren de verkochte goederen in ontvangst te nemen of deze retour te zenden, tenzij MSR hiermede schriftelijk akkoord is gegaan.
In geval de wederpartij meent dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient hij MSR onmiddellijk op de hoogte te stellen en haar de gelegenheid te geven het geleverde goederen te inspecteren.
4. Indien door MSR verkochte goederen, waarover, met inachtneming van de vorige bepalingen, tijdig is gereclameerd, niet beantwoorden aan de overeenkomst zal zij de goederen terugnemen en door andere vervangen dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling over niet betwiste factuurbedragen op te schorten.
6. Bij het niet naleven van de in dit artikel genoemde verplichtingen verliest de wederpartij haar aanspraken.

Artikel 10. Betaling
1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening, uit welke hoofde dan ook, of korting, bij gebreke waarvan het verzuim automatisch intreedt. MSR is echter te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering contante betaling te verlangen dan wel verdere leveringen onder rembours te doen geschieden.
2. Naast de wettelijke gevolgen heeft het in verzuim geraken van de wederpartij ten gevolge dat:
a. alle vorderingen van MSR op haar onmiddellijk opeisbaar worden;
b. zij aan MSR een rente van 1% per maand verschuldigd is;
c. zij aansprakelijk is voor alle door MSR zowel in rechte gemaakte incassokosten als buitengerechtelijke incassokosten zulks met een minimum van 15% van het opeisbaar bedrag;
d. zij gehouden is alle door MSR te maken kosten in verband met de inning van de vordering of de opschorting dan wel de ontbinding van de overeenkomst, met inbegrip van advocaat- en deurwaarderkosten te vergoeden.
3. Indien zulks door haar wenselijk geacht wordt, is MSR gerechtigd van de wederpartij een garantie tot meerdere zekerheid te verlangen. Bij niet nakoming zal zij deze garantie aanspreken tot een bedrag dat overeenstemt met haar vorderingen. Kosten welke de wederpartij maakt om een dergelijke garantie te verkrijgen komen geheel voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11. Wanprestatie
1. Indien de wederpartij enige andere verplichtingen dan die tot betaling niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in geval van liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, diens faillissement of (voorlopige) surséance van betaling alsmede in geval van beslag op de MSR in eigendom toebehorende goederen, heeft MSR het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, te ontbinden, op te zeggen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. De wederpartij is gehouden MSR onverwijld in kennis te stellen zodra een in het vorige lid bedoelde situatie zich voordoet.
3. Indien MSR op grond van het eerste lid overgaat tot ontbinding, opzegging dan wel opschorting zich één der gevallen omschreven in het eerste lid voordoet, is het bepaalde in artikel 10 lid 3 evenzeer van toepassing.

Artikel 12. Overmacht
1. Indien MSR door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, is MSR gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke wils onafhankelijk omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder begrepen is staking, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, belemmerende weersomstandigheden, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en materialen, brand en alle overige omstandigheden, waardoor de levering dan wel verschaffing van het genot van goederen verhinderd of vertraagd wordt, een en ander zowel bij MSR als haar toeleveranciers.
3. Indien de uitvoering van de overeenkomst tengevolge van de overmacht 30 dagen is opgeschort, is de wederpartij bevoegd van MSR te verlangen, dat zij binnen 8 dagen verklaart of zij de overeenkomst wenst te ontbinden, dan wel binnen een redelijke termijn alsnog zal uitvoeren. Bij gebreke van een dergelijke verklaring zal de overeenkomst na verloop van genoemde 8 dagen van rechtswege ontbonden zijn zonder dat de wederpartij of MSR aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 13. Exoneratie
MSR zal nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van schade behoudens haar opzet dan wel bewuste roekeloosheid. Deze vrijtekening omvat gevolgschade zodat MSR niet aansprakelijk zal zijn voor een door haar tekortkoming veroorzaakte stilstand van het bedrijf van de huurder.

Artikel 14. Toepasselijk recht en rechtsmacht
1. Nederlands recht is van toepassing op alle met MSR gesloten overeenkomsten.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam dan wel de rechter bevoegd in de woonplaats van de wederpartij, zulks ter vrije keuze van MSR.

Verzekeringsvoorwaarden
Artikel 15 Definities Verzekeringvoorwaarden

a. Gebeurtenis: elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende voorvallen waarbij schade is ontstaan.
b. Object: de op het polisblad omschreven object(en) in standaarduitvoering en uitrusting alsmede de niet tot de standaarduitvoering behorende onderdelen die als zodanig op het polisblad zijn vermeld.
c. Verzekerde: de huurder voorzover zulks uitdrukkelijk is aangetekend op de verhuurovereenkomst.
d. Verzekeringnemer: degene die de verzekering met verzekeraar is aangegaan, i.c. MSR
e. W.A.M.: Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.

Artikel 16 Optionele verzekering
1. Slechts in het geval zulks uitdrukkelijk is aangetekend op de verhuurovereenkomst heeft de huurder te gelden als verzekerde onder de door MSR gesloten Werkmaterieel WA/Casco verzekering voor haar gehele verhuurbestand waaronder het gehuurde. Is dat niet het geval, dan kan de huurder geen rechten aan deze verzekering ontlenen.
2. De rechten die de huurder aan deze verzekering kan ontlenen vloeien voort uit de verzekeringsovereenkomst welke MSR met haar verzekeraar sloot. Gelet op de omvang worden de voorwaarden van deze verzekering louter op uitdrukkelijk verzoek van de huurder aan hem ter hand gesteld. Hieronder volgt een selectie van de verzekeringsvoorwaarden toegeschreven op de huurder, de bepalingen zoals overeengekomen tussen MSR en haar verzekeraar prevaleren.
3. Doorverhuur, uitlenen en dergelijke van verzekerde objecten door een huurder aan derden is niet toegestaan, tenzij MSR hiervoor aan de huurder schriftelijke toestemming heeft verleend. Schade ontstaan door of tijdens onderverhuur, uitlening en dergelijke wordt niet door verzekeraar vergoed.
4. Nadrukkelijk uitgesloten zijn:
- schade aan eigen eigendommen van huurders van verzekeringnemer.

Artikel 17 Identiteit huurder
Verzekeraar vergoedt uitsluitend schade aan en veroorzaakt door de verzekerde objecten tijdens verhuur indien MSR een door de huurder ingevulde en ondertekende huur- of lease-overeenkomst kan overleggen, alsmede:
a. kopie van een door de Nederlandse overheid toegelaten geldig identiteitsbewijs van de huurder dan wel
b. een bewijs van inschrijving van de huurder bij de Kamer van Koophandel welke door de verzekeringnemer wordt gecontroleerd.
Voorts dient een ontvanger van het gehuurde overeengekomen te worden onder vermelding van diens naam, adres, woonplaats en het nummer van zijn legitimatiebewijs. Bij het afleveren van het gehuurde object wordt dit legitimatiebewijs gecontroleerd.

Artikel 18 Dekkingsgebied
Het dekkingsgebied omvat Nederland.

Artikel 19 Eigen risico
a. Voor alle gedekte gebeurtenissen geldt het volgende eigen risico:

Waarde van het huurobject                                                     Eigen risico
Lager dan € 1250,-                                                                € 250,-
Tussen € 1.250,- en € 2.500,-                                                € 500,-
Tussen € 2.500,- en € 5.000,-                                                € 1.000,-
Tussen € 5.000,- en € 10.000,-                                              € 1.750,-
Boven € 10.000,-                                                                  € 2.500,-

Artikel 20 Aansprakelijkheid
Indien het object een motorrijtuig is in de zin van de W.A.M., dan wordt met voorbijgaan aan hetgeen anders in de polis mocht zijn bepaald, deze verzekering geacht aan de door of krachtens deze wet gestelde eisen te voldoen.

Verzekeraar vergoedt met inachtneming van het gestelde in de Algemene voorwaarden en andere nader omschreven verzekeringsvoorwaarden alsmede de uitsluitingen:
a. Aansprakelijkheid
1. Schade aan personen en zaken
De gevolgen van de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruit voortvloeiende schade tot ten hoogste 2.500.000 euro (voor W.A.M.- plichtige objecten) dan wel 500.000 euro (voor niet-W.A.M.-plichtige objecten) per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen, een en ander met inachtneming van de beperking ten aanzien van de gevolgschade aan ondergrondse eigendommen, die veroorzaakt is met of door:
- het object;
- zaken die zich bevinden op of in dan wel vallen of gevallen zijn van het object, of de aangekoppelde aanhangwagen;
- aanhangwagens of andere objecten zonder eigen voortbewegingskracht, die aan een W.A.M.-plichtig object zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, en nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.
2. ondergrondse eigendommen
- het verzekerde bedrag voor schade aan kabels, buizen en/of leidingen, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade bedraagt maximaal 250.000 euro (voor W.A.M.- plichtige objecten) dan wel 125.000 euro (voor niet-W.A.M.-plichtige objecten) euro per gebeurtenis.
- uitdrukkelijk wordt bepaald dat verzekerde direct voorafgaande aan het uitvoeren van graaf- of grondverzetwerkzaamheden onderzoek dient te doen naar de ligging van kabels, buizen en/of leidingen door middel van het opvragen van gegevens via een melding bij het KLIC. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op niet-openbare (water)wegen of (bedrijfs)terreinen dienen de gegevens bij de eigenaar of de beheerder van de desbetreffende (water)wegen of (bedrijfs)terreinen te worden opgevraagd. In de situatie dat de kabel en/of leidingbeheerder niet is dan wel zijn aangesloten bij het KLIC dan dient men de gegevens rechtstreeks bij de betreffende beheerder op te vragen. Daarnaast dient de verzekerde tevens aan te tonen dan wel aannemelijk te maken dat bij uitvoering van de werkzaamheden de exacte ligging van de kabels, leidingen en/of buizen is geverifieerd door handmatig te controleren of vrijmaken van de desbetreffende kabels, leidingen en/of buizen, alsmede door het gebruik van in de praktijk bewezen deugdelijke elektronische- en/of radiografische detectieapparatuur.
- De eigen risico´s voor schade aan ondergrondse eigendommen bedragen als volgt. Indien is voldaan aan de direct hiervoor staande gestelde eisen geldt een eigen risico van 750 euro per gebeurtenis. Voor zover verzekerde niet voldoet aan de gestelde eisen geldt er een eigen risico van 10 procent van het schadebedrag met een minimum van 2.000 euro per gebeurtenis.
b. schade aan zaken van MSR
Schade door verlies of beschadiging van zaken die toebehoren aan of in gebruik zijn bij MSR alsmede de daaruit voortvloeiende schade, veroorzaakt met of door het verzekerde W.A.M.-plichtige object of de zich daarop of daarin bevindende zaken.
De dekking overeenkomstig dit artikel geldt op premier risque basis:
1. tot een maximum van 125.000 euro per gebeurtenis
2. met inachtneming van een eigen risico van 1.000 euro
In geen geval komt het eventuele eigen risico of no-claimverlies van een andere verzekering onder deze rubriek voor vergoeding in aanmerking.
c. Kosten
Juridische kosten en wettelijke rente
De proceskosten en de kosten van rechtsbijstand die met goedkeuring van verzekeraar zijn gemaakt, alsmede de wettelijke rente over het door deze verzekeringsvoorwaarden gedekte gedeelte van de hoofdsom.

Artikel 21 Casco
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van zijn Algemene Voorwaarden en andere op het polisblad van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden en bepalingen, alsmede de uitsluitingen:
a. Verlies en schade
Verlies of beschadiging van het object of deel daarvan als gevolg van:
1. een van buiten aankomend onheil:
2. enig gebrek (het gebrek zelf alsmede de gevolgen daarvan) of eigen bederf.
Voor objecten ouder dan 5 jaar wordt de dekking automatisch beperkt tot: verlies of beschadiging van het object of deel daarvan als gevolg van:
3. een van buiten aankomend onheil:
4. brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg geraken als gevolg van enig gebrek of eigen bederf.
De vijfjarige termijn begint op de ingangsdatum van de verzekering in het bouwjaar van het verzekerde object.
b. Kosten (tot maximaal een bedrag gelijk aan het voor het object verzekerde bedrag)
1. kosten ter voorkoming of vermindering van een gedekte schade onverschillig of deze kosten het beoogde resultaat hebben gehad.
2. kosten van de ten gevolge van een gedekte schade noodzakelijke bewaking of vervoer van het object naar de dichtst bijgelegen herstelplaats voorzover het object deze herstelplaats niet op eigen kracht kan bereiken:
3. kosten van opruiming ten gevolge van een gedekte schade, indien verzekerde hiertoe wordt verplicht of wanneer verzekerde dit redelijkerwijze noodzakelijk vindt en verzekeraar hieraan zijn goedkeuring verleent;
4. bijdrage averij grosse.

Artikel 22 Diefstal in geval van aanhangwagens, trailers e.d.
1. Het object dient zowel in gekoppelde als in ontkoppelde toestand te zijn versloten door middel van een goed werkend slot. Verzekerde heeft alleen dan recht op vergoeding van schade door diefstal indien hij aantoont dat aan bovenstaande voorwaarde ten tijde van de diefstal was voldaan.
2. Indien het verzekerd object niet gestald is in een afgesloten ruimte, zal het verzekerde object door middel van een deugdelijke wielklem en disselslot versloten moeten zijn.
Verzekeringnemer heeft alleen dan recht op vergoeding van schade door diefstal indien hij aantoont dat ten tijde van de diefstal aan bovenstaande voorwaarde was voldaan.
3. In ontkoppelde toestand is het risico van schade door diefstal uitsluitend verzekerd indien:
- het verzekerd object ten tijde van de diefstal was versloten door middel van een door SCM of een soortgelijke instantie goedgekeurd kingpinslot, of;
- het verzekerd object was gestald in een deugdelijk afgesloten pand of afgesloten gedeelte van een pand.

Artikel 23 Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 16 lid 4 zijn uitgesloten verlies, beschadiging en kosten:
- (voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade) ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan in artikel 7 sub 1 genoemd;
- als gevolg van graffiti;
- (voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade) ontstaan door hei- en sloopwerk of het slaan respectievelijk trekken van damwanden of grondkeringen;
- (voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade) verband houdende met wijzigingen aan het object, een en ander met inachtneming van het nader bepaalde ten aanzien van wijzigingen aan het object;
- voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade, ontstaan door of verband houdende met sproeien, spuiten, vernevelen, verstuiven, of soortgelijke werkzaamheden met chemische of biologische groei, bestrijdings- en verdelgingsmiddelen;
- bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage;
- van luchtbanden en messen, tenzij door dezelfde gebeurtenis behalve deze schade ook een andere gedekte schade aan het object is ontstaan;
- bestaande uit de herstelkosten die een gevolg zijn van residu;
- veroorzaakt door een bestuurder die ten tijde van de schadeveroorzaking, de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt;
- veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van verzekerde;
- die een gevolg zijn van verzekerde te verwijten onvoldoende onderhoud van of onvoldoende zorg voor het object;
- veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
- veroorzaakt of ontstaan door molest, zoals nader omschreven in de verzekeringsvoorwaarden;
- ontstaan door of tijdens inbeslagneming door een Nederlandse of vreemde overheid.
- voor schade aan:
a. vervoerde zaken ook tijdens laden en lossen daarvan;
b. aanhangwagens of andere objecten, die aan het object zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, zolang zij nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen;
c. percelen grond en de zich daarop of daarin bevindende gewassen die verzekerde in opdracht in bewerking heeft;
d. zaken die verzekerde of degene die het object bedienen, in eigendom toebehoren of onder zich hebben, dit voor zover de schade niet onder artikel 20 sub b voor vergoeding in aanmerking komt, alsmede de daaruit voortvloeiende schade;
- voor personenschade, alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade en/of kosten, geleden door de bestuurder van het verzekerde object dat het ongeval veroorzaakt;
- van de werkgever voor personenschade in de zin van artikel 7:658 BW;
- voor schade, in de meest ruime zin van het woord, en/of kosten die voortvloeit uit contractuele verplichtingen voor zover die verder gaan dan de wettelijke aansprakelijkheid;
- van degene die het object bestuurt, bedient, gebruikt, of zich daarop bevindt zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van verzekerde;
- van de bezitter of houder te kwader trouw van het object.

Artikel 24 Verplichtingen na schade
Verzekerde is verplicht
a. zodra hij op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden;
b. binnen een redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen;
c. zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen schaden;
d. bij poging diefstal of enig ander strafbaar feit zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en schriftelijk bewijs hiervan over te leggen aan verzekeraar;
e. met het herstellen van het object te wachten totdat verzekeraar of de door hem aangewezen expert toestemming daartoe heeft verleend;
f. verzekeraar desgevraagd te machtigen om alle door hem noodzakelijk geachte acties in naam van verzekerde te voeren.
Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerde één of meer van bovenstaande verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft geschaad. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien verzekerde de hiervoor onder a en b genoemde verplichtingen niet is nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

Artikel 25 Beredding
Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij, naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden.
Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft geschaad.

Artikel 26 Derdenbeding
a. Wederpartij verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de MSR te vorderen heeft of mocht hebben. 

B. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Wederpartij het Object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat MSR zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

c. Indien de situatie van sub b. zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door Wederpartij zou willen continueren, is MSR verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Wederpartij, noch door MSR worden herroepen.